Grønne tak

Nedre Romerike Avløpsselskap. 4000m2 sedumtak utført av Vital Vekst AS. Foto: Vital Vekst AS

Grønne tak er nå ikke lenger bare å finne som gress på hyttetak, men også i byene blir det mer og mer vanlig å anlegge grønne tak.

Klimaendringene som vi nå opplever vil føre til hyppigere episoder med kraftig nedbør. Grønne tak som demper generering av flomvann i byene, kan bidra til å redusere belastningen på avløpsnettet. Grønne tak med sedumplanter eller andre vekster tar opp og magasinerer deler av regnvannet, og forsinker avrenningen.

Et eksempel på den økte interessen for grønne tak ser vi i Barcode, Norges største byutviklingsprosjekt, Opera-Kvarteret i Bjørvika, i Oslo kommune. Her ble det i reguleringsplanen vedtatt at minst halvparten av takene skal være grønne med sedumplanter og andre vekster.

Fordeler med grønne tak

Grønne tak har både miljømessige, sosiale og økonomisk effekter.

Grønne tak demper generering av flomvann i byene, og bidrar til å redusere belastningen på avløpsnettet. Luften blir renere fordi plantene absorberer og filtrerer CO2, og de fanger opp svevestøv. Grønne tak demper oppvarmingen av takflatene i sommerhalvåret, og på den måten bidrar til å dempe kjølebehovet. Om vinteren har takene en begrenset isolerende effekt. Grønne tak forlenger takmembranens levetid ved at den beskyttes mot UV stråling. Grønne tak skjermer mot støy. Grønne tak er positivt for det biologiske mangfoldet i miljøet og for menneskene som bruker det til rekreasjon.

Grønne tak deles inn i tre ulike typer

Ekstensive grønne tak har vegetasjon som krever liten skjøtselinnsats og har en eng-aktig karakter. Plantematerialet er vanligvis sukkulente planter fra Bergknappfamilien (Crassulaceae), mose og liknende små tørketålende planter, og vokser på tynt (normalt under 100 mm) vekstmedium. Vekstmediet er mineralbasert og har normalt tilslag av lette porøse materialer.

Semi-intensive grønne tak krever noe skjøtsel og kan variere i utforming og plantevalg. Primært brukes det blomstrende stauder, grasarter og busker. Vekstmediet er normalt mellom 100-400 mm tykt, sammensetning varierer etter ønsket vegetasjonstype. Tradisjonelle torvtak er å betrakte som semi-intensivt grønt tak.

Intensive grønne tak krever hyppig skjøtsel og er ofte å oppfatte som en park eller en hage i utseende. Plantematerialet likner ordinære parker og hager. Vekstmediet er tykkere (normalt mellom 400-1000 mm) og mer organisk enn for ekstensive grønne tak. Intensive grønne tak er vanligvis tilrettelagt for menneskelig opphold.

Vedlikehold av grønne tak

Skjøtsel av det grønne taket varierer etter type grønt tak, der ekstensive grønne tak krever mindre skjøtsel mens intensive grønne tak krever mer. Et nylagt grønt tak krever mer skjøtsel den første perioden enn videre ordinær skjøtsel nettopp for å sikre god etablering.