Norsk standard

NS 3840 Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak

NS 4417 Planteskolevarer - Sedummatter - Regler for kvalitet, sortering, pakking og merking